Klauzula informacyjna (RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L z 2016r. Nr. 119, s. 1) informuje, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Gminy Sławno z siedzibą w Żukowie, Żukowo 65, 76-00 Sławno.
2. Inspektorem Ochrony Danych w Bibliotece jest Pan Tomasz Stola adres e-mail:
biuro@biblioteka.gminaslawno.pl
3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zarejestrowania i obsługi czytelnika. Udostępnianie danych nie jest przewidywane.
4. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, dochodzenie ewentualnych roszczeń prawnych, prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i c), i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
5. Dostęp do nich będą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.
6. Dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest niezbędne do celów, dla których są przetwarzane.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, pobrania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
8. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż ich przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ich ochronie, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl, elektroniczna skrzynka podawcza
dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.
9. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).
10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają przekazywaniu do państw trzecich.

Kontakt z nami

Biblioteka Publiczna Gminy Sławno
w Żukowie
Żukowo 65, 76-100 Sławno

Godziny otwarcia Żukowo

  • dummy wtorek: 13:00-17:00

  • dummy środa: 13:00-17:00

  • dummy piątek: 08:00-12:00

Godziny otwarcia Wrześnica

  • dummy poniedziałek 13:00-17:00

  • dummy czwartek 8:00-12:00

Search