O BIBLIOTECE

Kim jesteśmy? jak działamy? i co robimy? tutaj dowiesz się wszystkiego na nasz temat

Program działania Biblioteki Publicznej Gminy Sławno w Żukowie

Program działania Biblioteki Publicznej Gminy Sławno w Żukowie na okres od dnia 1 lipca 2022 r. roku do dnia 30 czerwca 2029 r.

1) Historia powstania i rozpoczęcie działalności

Biblioteka Publiczna Gminy Sławno w Żukowie została utworzona na mocy Uchwały Nr XXXVII/330/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 25 października 2013 r. Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Sławno z dniem 1 stycznia 2014 r. Niniejszą uchwałą nadano również statut powołanej instytucji kultury.

W dniu 18 czerwca 2014 r. Bibliotekę Publiczną Gminy Sławno z siedzibą w Żukowie wpisano do Rejestru instytucji kultury Gminy Sławno, prowadzonego przez Wójta Gminy i tym samym instytucja uzyskała osobowość prawną.

Główna siedziba Biblioteki znajduje się w Żukowie w budynku oznaczonym numerem 65, posadowionym na działce nr 116/4, stanowiącej własność Gminy Sławno. Budynek został oddany Bibliotece w użyczenie. Biblioteka prowadzi filię w miejscowości Wrześnica.

Biblioteka wyposażona jest w składniki majątku ruchomego niezbędne do prowadzenia działalności statutowej.

2) Organizacja biblioteki

Biblioteką zarządza Dyrektor pełniący również obowiązki bibliotekarza oraz koordynatora wszelkich działań Biblioteki.

Dyrektor kieruje całością działalności Biblioteki, jest za nią odpowiedzialny i reprezentuje ją na zewnątrz. Dyrektor jest upoważniony do dokonywania czynności prawnych w imieniu Biblioteki.

Dyrektora Biblioteki powołuje i odwołuje Wójt Gminy, który jest jego zwierzchnikiem służbowym.

Pracowników Biblioteki zatrudnia i zwalnia Dyrektor Biblioteki.

Obsługę finansowo-księgową Biblioteki zapewnia zatrudniona w Bibliotece księgowa.

Wypożyczenia z księgozbioru Biblioteki realizowane są w siedzibie głównej oraz filii.

Spotkania, warsztaty i inne wydarzenia organizowane przez Bibliotekę odbywają się przede wszystkim w siedzibie głównej Biblioteki oraz jej filii, bądź w świetlicach wiejskich, szkołach i przedszkolach oraz innych miejscach na terenie całej Gminy w zależności od potrzeb i rodzaju wydarzenia.

Biblioteka może organizować również wyjazdy kulturalne, edukacyjne i sportowo-rekreacyjne poza teren gminy – w zależności od potrzeb i chęci zgłaszanej przez czytelników.

3) Cel i zakres działania

Głównym celem działania Biblioteki jest zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury, głównie poprzez zapewnianie mieszkańcom dostępu do materiałów bibliotecznych i informacji.

Szczegółowe zadania Biblioteki określa statut, zgodnie, z którym do zadań Biblioteki zaliczamy w szczególności:
a) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochronę materiałów bibliotecznych,
b) obsługę użytkowników, a przede wszystkim udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,
c) prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej,
d) popularyzowanie książki i czytelnictwa, w szczególności współpracę w tym zakresie ze szkołami gminnymi,
e) współdziałanie z innymi bibliotekami, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa,
f) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej, a także podejmowanie innych działań określonych ustawami,
g) współpracę z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, związkami i organizacjami działającymi na terenie Gminy Sławno.

Biblioteka może podejmować inne działania upowszechniające książki wynikające z potrzeb lokalnych oraz samodzielnie pozyskiwać dodatkowe środki finansowe.

Biblioteka Publiczna realizuje swoje zadania w oparciu o obowiązujące ustawy i rozporządzenia wykonawcze oraz statut, roczny plan działalności, plany finansowe i inne dokumenty.
4) Główne kierunki działań Biblioteki Publicznej Gminy Sławno

Główne kierunki działań Biblioteki ustalono w oparciu o dotychczasową działalność Instytucji przy uwzględnieniu koncepcji Dyrektora – pani Oktawii Majdowskiej.

5) Wizja dla Biblioteki Publicznej Gminy Sławno

Biblioteka jako miejsce otwarte na potrzeby społeczeństwa, stwarzające możliwość ciekawego spędzenia wolnego czasu. Miejsce w którym, każdy niezależnie od wieku, statusu społecznego i materialnego będzie mógł spędzić czas w miłej atmosferze, zostaną zaspokojone jego potrzeby w zakresie informacji i wiedzy oraz będzie miał szanse na odkrywanie i rozwój swoich pasji.

6) Misja Biblioteki Publicznej Gminy Sławno

Misją Biblioteki Publicznej Gminy Sławno jest budzenie i rozwijanie potrzeb edukacyjnych i kulturalnych lokalnej społeczności. Ciągłe doskonalenie usług, w oparciu o nowoczesne standardy oraz zmieniające się oczekiwania użytkowników. Promocja książki, czytelnictwa oraz budowa pozytywnego wizerunku biblioteki.

7) Sposoby realizacji celów:

Założone cele zrealizowane zostaną m.in. poprzez:
- dbanie o atrakcyjność i aktualność zbiorów bibliotecznych,
- otwartość na innowacyjne sposoby działania,
- prowadzenie działalności kulturalnej i oświatowej promującej książkę i bibliotekę w środowisku lokalnym,
- udział w akcjach i kampaniach ogólnopolskich promujących czytelnictwo m.in.: "Mała książka - wielki człowiek", "Noc Bibliotek", "Tydzień Bibliotek",
- dbanie o wystrój i estetykę pomieszczeń biblioteki,
- promocję działań biblioteki w mediach społecznościowych.

8) Sposoby finansowania działalności Biblioteki Publicznej Gminy Sławno

Działalność Biblioteki Publicznej Gminy Sławno finansowana będzie z dotacji Organizatora oraz programów i innych funduszy krajowych i zagranicznych dostępnych dla bibliotek publicznych.

Kontakt z nami

Biblioteka Publiczna Gminy Sławno
w Żukowie
Żukowo 65, 76-100 Sławno

Godziny otwarcia Żukowo

  • dummy wtorek: 13:00-17:00

  • dummy środa: 13:00-17:00

  • dummy piątek: 08:00-12:00

Godziny otwarcia Wrześnica

  • dummy poniedziałek 13:00-17:00

  • dummy czwartek 8:00-12:00

Search